درباره ما

پایگاه خبری ویدا نیوز به شماره مجوز ثبت شده 92592 در سامانه جامع رسانه های کشور از بهمن ماه سال 1401 فعالیت خود را در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری آغاز کرده است.

Vida news website, with the license number 92592 registered in the comprehensive media system of the country, has started its activities in the social, economic, cultural and artistic fields since January 2023.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: احمد عزیزی نهندی

Concessionaire and responsible manager: Ahmad Azizi Nahandi

 

زیر نظر شورای سردبیری

Under the supervision of the Editorial Board